Projectes d’innovació vers l’atenció de la infŕncia en risc social i les seves famílies

catalŕ | castellano | english
La Fundació / Pla estratègic
La Fundació no té previst la confecció d’un Pla estratègic a curt termini. Actualment, en el seu defecte, hem elaborat sobre la base de l’avaluació dels resultats 2012-2013 uns objectius que han de servir per orientar les nostres accions en el futur immediat.
Amb la finalitat de poder enfocar més i millor els esforços tant personals com econòmics, es plantegen els objectius estratègics següents. Aquests tenen com a voluntat emmarcar i concretar les accions que es desenvoluparan durant els propers dos anys. Cada objectiu estratègic es desglossa en d’altres d’específics entenent que una major concreció ens ajudarà a assolir i poder avaluar millor els resultats esperats. Alhora, cada un dels específics generarà accions a desenvolupar des de cada una de les àrees de l’organització: tècnica, de recursos humans i econòmica. Amb l’aprovació d’aquests objectius, el Patronat de la Fundació ofereix un full de ruta a la Direcció general per tal que hi adreci les seves energies i concentri així els seus esforços d’una manera més eficaç esperant uns millors resultats de l’organització.

Objectius Estratègics 2014 – 2015

 • O1- Desenvolupar el model tècnic de les Cases d’Infants per afavorir el disseny d’intervencions més personalitzades orientades a la millora de la situació dels infants.
 • 02- Potenciar l’àrea d’acolliments en família extensa.
 • 03- Impulsar i formalitzar l’àmbit de la innovació com a eix central dins la Fundació.
 • 04- Desenvolupar una estructura organitzativa més eficaç, eficient i participativa en tots els seus nivells.

Per tal d’assolir aquests objectius marcats, hem desenvolupat uns objectius amb una major concreció.
Vinculats als objectius generals hem desenvolupat els específics següents:

 • O.1.a.    Treballar per la flexibilització de la tipologia de places.
 • O.1.b.   Millorar la definició del perfil d’infants i famílies ateses.
 • O.1.c.    Sistematitzar l’exercici pràctic de cada professional dins aquest projecte.
 • O.1.d.   Incrementar la participació dels infants i les famílies en el funcionament dels serveis i de la pròpia organització.
 • O.2.a.    Ampliar l’àrea d’actuació del projecte Família extensa dins el territori català.
 • O.2.b.   Establir aliances amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per esdevenir un col·laborador principal en el desenvolupament d’aquest projecte a escala de tot Catalunya.
 • O.2.c.    Sistematitzar l’exercici pràctic de cada professional dins aquest projecte.
 • O.3.a.    Planificar sistemes de millora contínua dins l’organització i els projectes que desenvolupem.
 • O.3.b.   Sistematitzar la recollida de noves idees i projectes d’èxit procedents d’altres territoris.
 • O.3.c.    Garantir internament el desenvolupament de processos/idees innovadors.
 • O.4.a.    Estructurar funcionalment la direcció de l’organització.
 • O.4.b.   Potenciar l’establiment d’aliances externes.
 • O.4.c.    Millorar el sistema de coordinació i participació interna.
 • O.4.d.   Consolidar la sostenibilitat econòmica i financera.

Tenim prevista una avaluació anual d’aquests objectius planificada pel mes d’octubre de 2014 i una revisió final al mateix mes durant el 2015.

Alhora, des de l’equip de gestió i direcció de l’organització hem confeccionat un quadre de seguiment mensual dels mateixos objectius per poder alinear totes les nostres accions a la seva consecució. També tenim previst compartir aquesta evolució tant amb el Patronat, com amb l’equip directiu i tots els treballadors/es de la Fundació

Fundació Acció Social Infància · Avís legal · Política de privacitat
Reg. núm. 2623 de Fund. de la Generalitat de Catalunya · NIF G-65212789
disseny web: Produccions Planetàries propla.net